معرفی ریاست دانشکده

دکتر مهدی بهزاد

دانشیار شیمی معدنی

 

 Copyright  © 2019 che.semnan.ac.ir . All rights reserved