ارتباط با ما

 

تلفن دفتر دانشکده 023-33654058
رییس دانشکد ه 33654058- 023
معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی 33913249- 023
مدیر پژوهشی -----023
کارشناس  اموزش 023-33654057
انبار دانشکده ------023
کارشناس تحصیلات  تکمیلی 023-31533190
                         

 

 Copyright  © 2020 che.semnan.ac.ir . All rights reserved