معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت آموزشی:

دکتر مهدی صالحی

دانشیار شیمی معدنی

تلفن:      31534057-023

نمابر:      31534110-023

پست الکترونیک:msalehi@semnan.ac.ir

 

اهداف و وظایف

  • مدیریت امور آموزشی دانشجویان

  • رسیدگی به مشکلات آموزشی و امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان

  • نظارت بر برنامه ریزی دروس و مدرسین مربوطه

  • برنامه ریزی و اجرای امتحانات پایان ترم

  • نماینده دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه

  • دبیر کمیته منتخب دانشکده

 Copyright  © 2020 che.semnan.ac.ir . All rights reserved