مدیریت پژوهش

مدیر پژوهش

 

 

   

دکتر نادیا کوکبی

   

مدیر پژوهش

   

استادیار شیمی الی

   

تلفن:      31653196-023

   

نمابر:      31534110-023

   

پست الکترونیکی:  n.koukabi@semnan.ac.ir

   

 

اهداف و وظایف

 
  • ابلاغ بخش نامه  ها و آئین نامه  های مربوط به امور پژوهشی همکاران هیئت علمی
  • مدیریت فرآیند بررسی و تصویب اولیه پیشنهاد اجرای طرح  های پژوهشی داخل دانشگاه
  • ارجاع پیشنهاد ترجمه یا تألیف و تصنیف کتاب و ارسال آن به مدیریت انتشارات پس از تصویب اولیه در شورای گروه و دانشکده
  • بررسی و ارسال مدارک همکاران هیئت علمی برای شرکت در کنفرانس  های علمی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
  • برگزاری سخنرانی  ها و نشست  های علمی با کمک گروه  های آموزشی دانشکده
  • مدیریت امور مربوط به درخواست پژوهانه همکاران هیئت علمی
  • مدیریت مراسم مربوط به هفته پژوهش در دانشکده
  • نماینده دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه  

 

 Copyright  © 2019 che.semnan.ac.ir . All rights reserved