مدیریت گروه شیمی

 

 

  معرفی مدیر گروه شیمی

 

   

دکتر احمد باقری

   

دانشیار شیمی فیزیک

   

تلفن:     31533192 -023

   

نمابر:      31534110-023

     
   

پست الکترونیک:  abagheri@semnan.ac.ir

   

 

اهداف و وظایف

 
  • رسیدگی به مشکلات آموزشی و امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان
  • برنامه ریزی جهت ارائه دروس
  • برنامه ریزی امتحانات پایان ترم
  • مدیریت ظرفیت¬های پذیرش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده
  • نظارت و مدیریت امور مربوط به آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • امور مربوط به خرید لوازو و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشکده  

 

 Copyright  © 2019 che.semnan.ac.ir . All rights reserved