گروه شیمی آلی

 

دکتر علی عموزاده

 

دانشیار شیمی آلی

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه مونترئال، مونترئال، کانادا،1374

 

زمینه ­های تحقیقاتی: سنتز ترکیبات آلی، فتوشیمی، کروماتوگرافی

 

پست الکترونیکی: aamozadeh@semnan.ac.ir 

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366177-0231

 
 

نمابر:  3354110-0231

 

 

 

دکتر اسکندر کلوری

 

استادیار شیمی آلی

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 1387

 

زمینه­ های تحقیقاتی: توسعه روشهای جدید سنتزی شامل بکارگیری مایعات یونی، مواد فعال سطحی، نانوذرات مغناطیسی، و انجام واکنش در محیط آبی و شرایط بدون حلال

 

پست الکترونیکی:  kolvari@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366196-0231

 
 

نمابر:  3354110-0231

 

 

 

دکتر نادیا کوکبی

 

استادیار شیمی آلی

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 1389

 

زمینه­ های تحقیقاتی: بکارگیری مایعات یونی و نانو کاتالیزگرها  شامل نانو ذرات مغناطیسی، نانو ذرات کربنی و معدنی در سنتز ترکيبات آلي

 

پست الکترونیکی:  n.koukabi@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366196-0231

 
 

نمابر:  3354110-0231

 

 


دکتر فیروزه نعمتی


استادیار شیمی آلی


محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران، 1387


زمینه­ های تحقیقاتی:سنتز ترکیبات هتروسیکل بر مبنای واکنش های چند جزئی، سنتز و تهیه نانو کاتالیست های مغناطیسی و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی،  سنتز پلی آمیدها


پست الکترونیکی:  fnemati@semnan.ac.ir


آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی


تلفن:  3366171-0231نمابر:  3354110-0231


 

 

 Copyright  © 2018 che.semnan.ac.ir . All rights reserved