معرفی کارکنان

 

سرکار خانم اعظم امجدی: دفتر ریاست دانشکده                                                                         تلفن: 31532801

جناب آقای محمدباقر قدس: کارشناس تحصیلات تکمیلی                                                          تلفن:  31532803

سرکار خانم نسیم صالحی: کارشناس گروه                                                                                      تلفن: 31532802

سرکار خانم معصومه ولایتی: کارشناس آزمایشگاه                                                                           تلفن: 31532804

دکتر مهدی رنجه: مسئول وب سایت دانشکده                                                                              تلفن:31532805  

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved