اساتید بازنشسته فعال

دکتر نقی سعادتجوی عصر

استاد  شیمی کاربردی

مهندس دانایی 

ارشد شیمی تجزیه

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved