اخبار و اطلاعیه های دفاعیه ها و سمینار ها

1-با توجه به  زمان گیر بودن مراحل اداری آن،  کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای متقاضی دفاع با مراجعه به سایت دانشکده  در منوی تحصیلات تکمیلی فرم مربوطه را (فرم های مورد نیاز برای ارشد و دکتری-مراحل اداری دفاع از پایان نامه) دریافت و حداکثر 1 ماه قبل از دفاع، مدارک  مورد نیازرا تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده نمایند شایان ذکر است به مواردی خارج از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

 

  

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved