معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت آموزشی:

دکتر علی عرب

استادیار شیمی فیزیک

تلفن:      31534057-023

نمابر:      31534110-023

پست الکترونیک: a.arab@semnan.ac.ir

 

اهداف و وظایف

  • مدیریت امور آموزشی دانشجویان

  • رسیدگی به مشکلات آموزشی و امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان

  • نظارت بر برنامه ریزی دروس و مدرسین مربوطه

  • برنامه ریزی و اجرای امتحانات پایان ترم

  • نماینده دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه

  • دبیر کمیته منتخب دانشکده

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved