روسای دانشکده
 

 

>

روسا و مدیران گروه دانشکده شیمی

       لیست اسامی روسا و مدیران گروه دانشکده شیمی از ابتدای تاسیس در سال 1382 تا کنون

مدیران گروه شیمی

تا سال 1386

از سال 1382

دکتر علی عموزاده

1

تا سال 1390

از سال 1386

دکتر علیرضا اصغری

2

تا سال 1393

از سال 1390

دکتر مهدی صالحی

3

1396 تا سال 

از سال 1393

دکتر فیروزه نعمتی

4

روسای دانشکده

تا سال 1392 

از سال 1390

دکتر سید حسن زوار موسوی

1

تا سال 1395 

از سال 1392

دکتر مصطفی فضلی

2

تاکنون 

از سال 1395

دکتر مهدی بهزاد

3

  

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved