لیست کامل اعضای هیات علمی

پست الکترونیک  

سايت شخصی رزومه تلفن مرتبه علمی رشته  تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگي تصوير
aasghari@semnan.ac.ir

 لینک

دانلود فايل

023-33383193

دانشیار

شيمی تجزيه

دکتری

علیرضا اصغری

abagheri@semnan.ac.ir

لینک

023-33383192

دانشيار

شيمی فيزيک

دکتری

احمد باقری

 
mbehzad@semnan.ac.ir

لینک

دانلود فايل

023-33383195

دانشيار

شيمی معدنی

دکتری

مهدی بهزاد

tarahhomi.at@semnan.ac.ir لینک دانلود فايل

023-33654057

استادیار شيمی معدنی دکتری

عاتکه ترحمی

mrajabi@semnan.ac.ir

لینک

دانلود فايل

023-33383193

دانشيار

شيمی تجزيه

دکتری

مریم رجبی

hzmousavi@semnan.ac.ir

لینک

دانلود فايل

023-33383194

استاد

شيمی تجزيه

دکتری

سید حسن زوار موسوی

lsmsajjadi@gmail.com

 لینک

دانلود فايل

023-33383192

استاديار

شيمی تجزيه

دکتری

سیده مریم سجادی

nsaadatjoo@semnan.ac.ir

 لینک

دانلود فايل

023-33383194

استاد

شيمی کاربردی

دکتری

نقی سعادتجوی عصر

msalehi@semnan.ac.ir

 لینک

دانلود فايل

31533171-023

دانشيار

شيمی معدنی

دکتری

مهدی صالحی

a.arab@semnan.ac.ir

لینک

دانلود فايل

023-33383195

استاديار

شيمی فيزيک

دکتری

علی عرب

aamozadeh@semnan.ac.ir

 لینک

دانلود فايل

3366177-0231

استاد

شيمی آلی

دکتری

علی عموزاده

mfazli@semnan.ac.ir

 لینک

دانلود فايل

3366177-0231

دانشيار

شيمی فيزيک

دکتری

مصطفی فضلی

kolvari@semnan.ac.ir

  لینک

دانلود فايل

023-33383196

دانشيار

شيمی آلی

دکتری

اسكندر كلوري

n.koukabi@semnan.ac.ir

لینک

دانلود فايل

023-33383196

استاديار

شيمی آلی

دکتری

نادیا کوکبی

nabizadeh.f3@gmail.com لینک دانلود فايل

023-33654057

استاديار شيمی کاربردی دکتری فریده نبی زاده
fnemati@semnan.ac.ir

 لینک

 دانلود فايل

3366171-0231

دانشیار شیمی آلی

دکتری

فیروزه نعمتی

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved