گروه شیمی تجزیه
 

دکتر علیرضا اصغری

 

  استاد شیمی تجزیه

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1383

 

زمینه های تحقیقاتی: روش های استخراج و میکرو استخراج، الکتروفورز مویین، سنسورهاي الکتروشيميايي

 

پست الکترونیکی: aasghari@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366193-0231

 
 

نمابر: 3354110-0231

 

 

 

دکتر مریم رجبی

 

دانشیار شیمی تجزیه

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1386

 

زمینه های تحقیقاتی: روشهای نوین پیش تغلیظ و آماده سازی نمونه، کاربرد روش های کروماتوگرافی در جداسازی و اندازه گیری نمونه های زیست محیطی

 

پست الکترونیکی:  mrajabi@semnan.ac.ir,  mrajabi@ymail.com

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366193-0231

 
 

نمابر:  3354110-0231

 

 

 

دکتر سید حسن زوار موسوی

 

استاد شیمی تجزیه

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران، 1382

 

زمینه های تحقیقاتی: اندازه گيري و حذف فلزات سنگين - تصفيه آب و پساب- شيمي محيط زيست

 

پست الکترونیکی:hzmousavi@semnan.ac.ir 

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366193-0231

 
 

نمابر: 3354110-0231

 

 

 

دکتر سیده مریم سجادی

 

استادیار شیمی تجزیه

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، زنجان ، ایران، 1388

 

زمینه های تحقیقاتی: بهبود و کاربرد روش های چند بعدی برای آنالیز داده های چند بعدی مانند pH-spectral  ، EEM ، HPLC-DAD ، GC/MS ،  2D-NMR ، MS/MS

 

پست الکترونیکی: Lsmsajjadi@gmail.com

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366192-0231

 
 

نمابر:  3354110-0231

 

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved