گروه شیمی فیزیک
 
 
 

دکتر احمد باقری

 

دانشیار شیمی فیزیک

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 1389

 

زمینه­ های تحقیقاتی: 

  شیمی سطح (پیش بینی کشش سطحی مخلوط مایعات، جذب سطحی)، بررسی تشکیل کمپلکس داخلی بین مولکولهای میهمان و میزبان، مطالعه سینرژیسم بین مخلوط سورفکتانت ها و داروها

 

پست الکترونیکی:  abagheri@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3363192-023

 
 

نمابر:  3354110-023

 

 

دکتر مصطفی فضلی

 

دانشیار شیمی فیزیک

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، 1379

 

زمینه­ های تحقیقاتی: .....

 

پست الکترونیکی:  mfazli@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366177-0231

 
 

نمابر:  3354110-0231

 
 

دکتر علی عرب

 

استادیار شیمی فیزیک

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1389

 

 

 

زمینه­ های تحقیقاتی: الکتروشیمی - شیمی محاسباتی

 

پست الکترونیکی:  a.arab@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366195-023

 
 

نمابر:  3354110-023

 

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved