گروه شيمي معدني

 

دکتر مهدی بهزاد

 

دانشیارشیمی معدنی

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1385

 

زمینه­ های تحقیقاتی:

شیمی کوئوردیناسیون بازهای شیف،

بررسی ویژگی­های آنتی باکتریال، ضد تومور و سایر ویژگی­های زیستی کمپلکس­های فلزات واسطه،

بررسی ویژگی­های کاتالیزوری کمپلکس­های فلزات واسطه،

سنتز و شناسایی نانو ساختارها و بررسی خواص آن­ها

 

پست الکترونیکی:  mbehzad@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  31533195-023

نمابر: 33654110-023

 
 

Google Scholar

 

 

 

 

دکتر مهدی صالحی

 

دانشیارشیمی معدنی

 

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1388

 

زمینه­ های تحقیقاتی: .

1-Synthesis and characterization of transition metal complexes with Schiff base ligands. 

2-Solvatochromism, electrochemistry, and solid state reactions of cobalt(III) Schiff base complexes.

3-Antimicrobial activity and electrochemical studies of coordination compounds.

 

4- Synthesis and characterization of alumina nano-powder and nano oxides 

 

پست الکترونیکی:  msalehi@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  31533171-023

نمابر: 33654110-023

 
 

Google Scholar

وب شخصی دانشگاهی  و رزومه

 

 

 

 

دکتر عاتکه سادات ترحمی

استادیار شیمی معدنی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1392

زمینه های تحقیقاتی:

شیمی ترکیبات فسفرآمیدی و ترکیبات کئوردیناسیون آنها

شیمی محاسباتی و بررسی خواص ترکیبات مختلف با استفاده از محاسبات تئوری

بررسی برهم کنش های بین مولکولی در ساختارهای بلورین به وسیله آنالیز سطح هرشفلد و محاسبات کوانتومی

سنتز و شناسایی نانو ساختارهای فسفرآمیدی و دیگر ترکیبات معدنی و بررسی خواص آنها

پست الکترونیکی: tarahhomi.at@semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:31533199-023

نمابر:33654110-023

رزومه

 


 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved