گروه شيمي كاربردي

 

 

دکتر نقی سعادتجوی عصر

استاد  شیمی کاربردی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه لیدز، انگلستان، 1359

دکتر فریده نبی زاده چیانه

استادیار شیمی کاربردی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، ایران، 1393

زمینه های تحقیقاتی:

تصفیه آب با استفاده از فرآیند های اکسایش الکتروشیمیایی، غشاء، ازوناسیون و ترکیب این فرآیندها

اصلاح الکترودها از طریق پوشش دهی نانو مواد با روش لایه نشانی الکتروفورتیک

مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از روش پاسخ سطح

پست الکترونیکی: Nabizadeh@semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی 

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved