امور دانشجویی و فرهنگی

مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده شیمی

دکتر عاتکه سادات ترحمی

استادیار شیمی معدنی

تلفن:   31533199 -023

نمابر:     31534110-023

پست الکترونیک: tarahhomi.at@semnan.ac.ir

اهداف و وظایف

  • رسیدگی به معضلات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و شناسایی و به کار گیری دانشجویان فعال جهت مشارکت فعال تر و پویاتر دانشجویان در امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده
  • فراهم کردن و تسهیل استفاده دانشجویان از امکانات دانشکده
  • برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری مراسم مختلف فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشکده از جمله آیین معارفه دانشجویان جدیدالورود و نیز آئین دانش آموختگی فارغ التحصیلان
  • برنامه ریزی و مدیریت برگزاری بازدیدهای علمی و اردوهای سیاحتی در سطح دانشکده
  • هماهنگی و برنامه ریزی برای تشکیل هسته های علمی دانشجویی
  • تلاش در جهت ارتقاء فعالیت انجمن علمی دانشکده مطابق با آیین نامه های مربوطه
  • نظارت بر نشریه های علمی دانشجویی در دانشکده
  • برنامه ریزی و نظارت بر ارتباط با دانشجویان به ویژه دانشجویان نخبه و فارغ التحصیلان
 

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved