معرفی ریاست دانشکده

دکتر علیرضا اصغری

   استاد شیمی تجزیه

 

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved