با توجه به  زمان گیر بودن مراحل اداری آن،  کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای متقاضی دفاع با مراجعه به سایت دانشکده  در منوی تحصیلات تکمیلی فرم مربوطه را (فرم های مورد نیاز برای ارشد و دکتری - مراحل اداری دفاع از پایان نامه) دریافت و حداکثر 1 ماه قبل از دفاع، مدارک  مورد نیاز را تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده نمایند. شایان ذکر است به موارد خارج از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.