گزارش شش ماهه نیمسال دوم 1400 دانشجویان دکتری

 گزارش شش ماهه نیمسال دوم 1400 دانشجویان دکتری

گزارش شش ماهه نیمسال دوم 1400 دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری

 

با عنایت به لزوم ارائه گزارش شش ماهه دانشجویان دکتری، به جهت بررسی آمار و ارزیابی نحوه عملکرد دانشجویان مستدعی است نسبت به ارائه گزارش مربوط به نیمسال دوم 1400، حداکثر تا تاریخ پایان شهریور ماه1401 اقدام نمایید.

             

                                                                  با تشکر                                                                                                         

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت