لیست اسامی روسا و مدیران گروه دانشکده شیمی از ابتدای تاسیس در سال 1382 تا کنون

 

مدیران گروه شیمی

  تا سال 1386

   از سال 1382

دکتر علی عموزاده

تا سال 1390

از سال 1386

دکتر علیرضا اصغری

تا سال 1393

از سال 1390

دکتر مهدی صالحی

1396 تا سال 

از سال 1393

دکتر فیروزه نعمتی

تا سال 1398

از سال 1396

دکتر احمد باقری

تا سال 1400

از سال 1398

دکتر علی عرب (مدیر گروه شیمی فیزیک و شیمی تجزیه)

تا سال 1400

از سال 1399

دکتر فریده نبی زاده (مدیر گروه شیمی کاربردی)

تا سال 1400

از سال 1399

دکتر اسکندر کلوری (مدیر گروه شیمی آلی و معدنی)

تا سال 1401

از سال 1400

دکتر عاتکه السادات ترحمی

تا سال 1402

از سال 1401

دکتر اسکندر کلوری

تاکنون

از سال 1402

دکتر مهدی بهزاد

روسای دانشکده شیمی

تا سال 1392 

از سال 1390

دکتر سید حسن زوار موسوی

تا سال 1395 

از سال 1392

دکتر مصطفی فضلی

تا سال 1398

 از سال 1395

 دکتر مهدی بهزاد

1402 تا سال

از سال1398

دکتر علیرضا اصغری

تاکنون

از سال 1402

دکتر اسکندر کلوری