معرفی مدیر گروه

دکتر مهدی بهزاد

استاد شیمی معدنی

تلفن:   31532825-023

نمابر: 31532801-023

پست الکترونیک:mbehzad@semnan.ac.ir

اهداف و وظایف:

  • رسیدگی به مشکلات آموزشی و امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان مرتبط به گروه آموزشی خود
  • برنامه ریزی جهت ارائه دروس گروه آموزشی مربوطه
  • برنامه ریزی امتحانات پایان ترم
  • مدیریت ظرفیت های پذیرش دانشجویان مرتبط با گروه اموزشی خود
  • نظارت و مدیریت امور مربوط به آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • امور مربوط به خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشکده