معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی عرب

دانشیار شیمی فیزیک

تلفن:      31532828-023

نمابر:      31532801-023

پست الکترونیک: a.arab@semnan.ac.ir

اهداف و وظایف:

  • مدیریت امور آموزشی دانشجویان

  • رسیدگی به مشکلات آموزشی و امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان

  • نظارت بر برنامه ریزی دروس و مدرسین مربوطه

  • برنامه ریزی و اجرای امتحانات پایان ترم

  • نماینده دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه

  • دبیر کمیته منتخب دانشکده