معاونت پژوهشی

دکتر نادیا کوکبی

معاون پژوهشی

دانشیار شیمی آلی

تلفن: 31532826-023

پست الکترونیکی: n.koukabi@semnan.ac.ir

 •  
 • اهداف و وظایف :
 •  
 • ابلاغ بخش نامه  ها و آئین نامه  های مربوط به امور پژوهشی همکاران هیئت علمی
 • مدیریت فرآیند بررسی و تصویب اولیه پیشنهاد اجرای طرح  های پژوهشی داخل دانشگاه
 • ارجاع پیشنهاد ترجمه یا تألیف و تصنیف کتاب و ارسال آن به مدیریت انتشارات پس از تصویب اولیه در شورای گروه و دانشکده
 • بررسی و ارسال مدارک همکاران هیئت علمی برای شرکت در کنفرانس  های علمی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 • برگزاری سخنرانی  ها و نشست  های علمی با کمک گروه  های آموزشی دانشکده
 • مدیریت امور مربوط به درخواست پژوهانه همکاران هیئت علمی
 • مدیریت مراسم مربوط به هفته پژوهش در دانشکده
 • نماینده دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه