ارسال فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401

 ارسال فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401

ارسال فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی

 

 اطلاعیه

“فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه سمنان می توانند قسمت «الف» “فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401” (از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 1401)  را به طور خوانا تکمیل کرده و پس از امضا، با کیفیت مناسب اسکن و از تاریخ 1401/4/12 و حداکثر تا تاریخ 1401/4/21 به دفتر استعدادهای درخشان از طریق آدرس اینترنتی talent@semnan.ac.ir ایمیل یا به صورت حضوری به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه نمایند. لازم است متقاضی فرم مربوطه را به ایمیل ارسالی پیوست کرده و علاوه بر ارسال فرم مذکور در محتوای ایمیل اطلاعات شامل: شماره دانشجویی، شماره همراه شخص متقاضی و والدین، شماره ثابت منزل و نیز آدرس کامل پستی درج نماید.

ضمنا آن دسته از فارغ التحصیلان رتبه اول که مایل به استفاده از این امتیاز برای سال جاری نیستند، مراتب را با ایمیل به دفتر استعدادهای درخشان اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت ارسال مدارک ناقص، درج اطلاعات اشتباه و در حالت کلی عدم رعایت مفاد این اطلاعیه بر عهده شخص متقاضی است.

دفتر استعدادهای درخشان”

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت