فراخوان جذب محقق پسادکتری- دانشگاه حکیم سبزواری

 فراخوان جذب محقق پسادکتری- دانشگاه حکیم سبزواری

فراخوان جذب محقق پسادکتری-

اطلاعیه

 

دانشگاه حکیم سبزواری از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج کشور غیر شاغل برای سال تحصیلی 1402-1401 در برخی رشته ها، پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد.

 لطفاً شرایط را در آیین نامه ی زیر مطالعه فرمایید.

(http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/CF0a23fEPhSJgZr)

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت

تصاویر

فراخوان جذب محقق پسادکتری- دانشگاه حکیم سبزواری - فراخوان جذب محقق پسادکتری- دانشگاه حکیم سبزواری - فراخوان جذب محقق پسادکتری- دانشگاه حکیم سبزواری -