اطلاعیه مربوط به نحوه اخذ ادامه درس پروژه کارشناسی (عملی)

  اطلاعیه مربوط به نحوه اخذ ادامه درس پروژه کارشناسی (عملی)

نحوه اخذ ادامه درس پروژه کارشناسی (عملی)

اطلاعیه نحوه اخذ ادامه درس پروژه کارشناسی ( عملی )

 

طبق مصوبات سومین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال 1401 (مورخه 1401/1/30) دانشجویانی که پروژه کارشناسی عملی را در یک نیمسال اخذ و موفق به اتمام آن تا زمان حذف و اضافه نیمسال بعد نمی­شوند، موظف به اخذ مجدد درس پروژه در نیمسال بعدی می باشند؛ بدیهی است امکان ارائه درخواست تمدید پروژه وجود ندارد.

در صورت اخذ مجدد درس پروژه، وضعیت اولین پروژه اخذ شده در نیمسال بعدی به « ادامه پروژه » تغییر

می­یابد. لازم به ذکر است در صورت عدم اخذ مجدد درس مذکور، نمره صفر درج می شود.

استثنائا پروژه های اخذ شده در نیمسال 4003 تا زمان حذف و اضافه نیمسال 4012 مهلت دارند و نیازی به اخذ مجدد این دروس در نیمسال 4011 نمی­باشد.   

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه سمنان

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت