اعظم امجدی

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه دانشکده

رابط دبیرخانه هیات اجرایی جذب و کمیته منتخب دانشکده

تلفن:31532800-023

         

          معصومه ولایتی

              کارشناس مسئول آزمایشگاه آموزشی شیمی

              کارشناس TGA

              رابط شبکه آزمایشگاهی کشور

              تلفن:31532804-023

              رایانامه: m_velayati@staff.semnan.ac.ir

           محمد باقر قدس

              کارشناس تحصیلات تکمیلی

              مسئول امور عمومی

              تلفن:31532803-023

          نسیم صالحی

             کارشناس گروه شیمی

            تلفن:31532802-023

حوراء احمدی دانش

کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی و شیمی عمومی 2

انجام خدمات آنالیز FT-IR

تلفن:31532813-023

          بهناز عبدوس

             کارشناس مجله شیمی کاربردی

             کارشناس پژوهش دانشکده

             کارشناس ارتباط با صنعت

             مسئول وب سایت دانشکده

             تلفن:31532818-023

             رایانامهsjac@semnan.ac.ir

سمیه ارغوانی بیدختی

کارشناس آزمایشگاه های تحقیقاتی

تلفن:31532805-023

رایانامه: sarghavani@staff.semnan.ac.ir

          مهرناز شاهی

             کارشناس آزمایشگاه شیمی 

             اپراتور دستگاه‌های جذب اتمی، ICP، Uv-visible

             مسئول انبار مواد و تجهیزات

             تلفن:31532816-023

روح الله قاسمی پور

مسئول خدمات دانشکده

تلفن:31532830-023