دکتر علی عموزاده

استاد شیمی آلی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه مونترئال، مونترئال، کانادا،1374

زمینه ­های تحقیقاتی: سنتز ترکیبات آلی، فتوشیمی، کروماتوگرافی

پست الکترونیکی: aamozadeh [at] semnan.ac.ir 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532806-023

 

نمابر:  31532801-023

 

 

 

دکتر اسکندر کلوری

دانشیار شیمی آلی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 1387

زمینه­ های تحقیقاتی: توسعه روشهای جدید سنتزی شامل بکارگیری مایعات یونی، مواد فعال سطحی، نانوذرات مغناطیسی، و انجام واکنش در محیط آبی و شرایط بدون حلال

پست الکترونیکی:  kolvari@semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532826-023

 

نمابر:  31532801-023

 

 

دکتر نادیا کوکبی

دانشیار شیمی آلی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 1389

زمینه­ های تحقیقاتی: بکارگیری مایعات یونی و نانو کاتالیزگرها  شامل نانو ذرات مغناطیسی، نانو ذرات کربنی و معدنی در سنتز ترکیبات آلی

پست الکترونیکی:  n.koukabi [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532826-023

 

نمابر:  31532801-023

 

 

 

دکتر فیروزه نعمتی

استاد شیمی آلی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران، 1387

زمینه­ های تحقیقاتی: 

سنتز و شناسایی نانو کاتالیستها، طراحی پیش ماده های کربنی  جهت ساخت بسترهای مزوپورکربنی حاوی هترو اتم با روش پیرولیز و کاربرد آنها

 

سنتز ترکیبات هتروسیکلها بر مبنای واکنشهای چند جزئی،

 

پست الکترونیکی:  fnemati [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532820-023

نمابر:  31532801-023

Google Scholar Citations