دکتر علیرضا اصغری

استاد شیمی تجزیه

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1383

زمینه های تحقیقاتی: روش های استخراج و میکرو استخراج، الکتروفورز مویین، سنسورهای الکتروشیمیایی

   پست الکترونیکی : aasghari [at] semnan.ac.ir    

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن: 31532810-023

نمابر:  31532801-023

دکتر مریم رجبی

استاد شیمی تجزیه

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1386

زمینه های تحقیقاتی: روشهای نوین پیش تغلیظ و آماده سازی نمونه، کاربرد روش های کروماتوگرافی در جداسازی و اندازه گیری نمونه های زیست محیطی

پست الکترونیکی: mrajabi [at] semnan.ac.ir,  mrajabi [at] ymail.com

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:31532811-023

نمابر:  31532801-023

 

 

 

 

دکتر سیده مریم سجادی

دانشیار شیمی تجزیه

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، زنجان ، ایران، 1388

زمینه های تحقیقاتی: بهبودوکاربرد روش های چند بعدی برای آنالیز داده های چند بعدی مانند

pH-spectral  ، EEM ، HPLC-DAD ، GC/MS ،  2D-NMR ، MS/MS

پست الکترونیکی: Lsmsajjadi [at] gmail.com

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532823-023

نمابر: 31532801-023