دکتر احمد باقری

دانشیار شیمی فیزیک

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 1389

زمینه­ های تحقیقاتی: 

  شیمی سطح (پیش بینی کشش سطحی مخلوط مایعات، جذب سطحی)، بررسی تشکیل کمپلکس داخلی بین مولکولهای میهمان و میزبان، مطالعه سینرژیسم بین مخلوط سورفکتانت ها و داروها

پست الکترونیکی:  abagheri [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532822-023

نمابر:  31532801-023

 

 

 

 

 

دکتر علی عرب 

دانشیار شیمی فیزیک

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1389

زمینه­ های تحقیقاتی: الکتروشیمی - شیمی محاسباتی

پست الکترونیکی: a.arab [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532828-023

نمابر:  31532801-023

 

 

 

دکتر مصطفی فضلی

استاد شیمی فیزیک

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، 1379

زمینه­ های تحقیقاتی: .....

پست الکترونیکی: mfazli [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532824-023

نمابر:  31532801-023