دکتر مهدی بهزاد

استاد شیمی معدنی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1385

زمینه­ های تحقیقاتی:

شیمی کوئوردیناسیون بازهای شیف،

بررسی ویژگی­های آنتی باکتریال، ضد تومور و سایر ویژگی­های زیستی کمپلکس­های فلزات واسطه،

بررسی ویژگی­های کاتالیزوری کمپلکس­های فلزات واسطه،

سنتز و شناسایی نانو ساختارها و بررسی خواص آن­ها

پست الکترونیکی: mbehzad [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532825-023

نمابر: 31532801-023

Google Scholar

دکتر عاتکه سادات ترحمی

دانشیار شیمی معدنی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1392

 

زمینه های تحقیقاتی:

شیمی ترکیبات فسفرآمیدی و ترکیبات کئوردیناسیون آنها

شیمی محاسباتی و بررسی خواص ترکیبات مختلف با استفاده از محاسبات تئوری

بررسی برهم کنش های بین مولکولی در ساختارهای بلورین به وسیله آنالیز سطح هرشفلد و محاسبات کوانتومی

سنتز و شناسایی نانو ساختارهای فسفرآمیدی و دیگر ترکیبات معدنی و بررسی خواص آنها

 

پست الکترونیکی: tarahhomi.at [at] semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:31532829-023

نمابر:31532801-023

رزومه

دکتر مهدی صالحی

استاد شیمی معدنی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1388

زمینه­ های تحقیقاتی:

 1-Synthesis and characterization of transition metal complexes with Schiff base ligands. 

  2-Solvatochromism, electrochemistry, and solid state reactions of cobalt(III) Schiff base   complexes.

  3-Antimicrobial activity and electrochemical studies of coordination compounds.

  4-Synthesis and characterization of alumina nano-powder and nano oxides

پست الکترونیکی : msalehi [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن:  31532831-023

نمابر: 31532801-023

Google Scholar

وب سایت شخصی دانشگاهی  و رزومه