دکتر نقی سعادتجوی عصر

استاد شیمی کاربردی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه لیدز، انگلستان، 1359

 

دکتر فریده نبی زاده چیانه

استادیار شیمی کاربردی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، ایران، 1393

زمینه های تحقیقاتی:

تصفیه آب با استفاده از فرآیند های اکسایش الکتروشیمیایی، غشاء، ازوناسیون و ترکیب این فرآیندها

اصلاح الکترودها از طریق پوشش دهی نانو مواد با روش لایه نشانی الکتروفورتیک

مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از روش پاسخ سطح

پست الکترونیکی: Nabizadeh [at] semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی 

تلفن:31532829-023

نمابر:31532801-023