مدیران گروه ها

 

 

  معرفی مدیران گروه ها

 

 

  

دکتر فریده نبی زاده چیانه

گروه آموزشی شیمی کاربردی

استادیار شیمی کاربردی

تلفن: 02331532829

http:// Nabizadeh@semnan.ac.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر اسکندر کلوری

گروه آموزشی شیمی آلی و شیمی معدنی

دانشیار شیمی آلی

تلفن: 02331532826

http://kolvari@semnan.ac.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی عرب

گروه آموزشی شیمی تجزیه و شیمی فیزیک

استادیار شیمی فیزیک

تلفن: 02331532828

http://a.arab@semnan.ac.ir

     
     
   

 

   

 

اهداف و وظایف

 
  • رسیدگی به مشکلات آموزشی و امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان مرتبط به گروه آموزشی خود
  • برنامه ریزی جهت ارائه دروس گروه آموزشی مربوطه
  • برنامه ریزی امتحانات پایان ترم
  • مدیریت ظرفیت¬های پذیرش دانشجویان مرتبط با گروه اموزشی خود
  • نظارت و مدیریت امور مربوط به آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • امور مربوط به خرید لوازو و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشکده  

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved