اعضای هیئت علمی به تفکیک گروه

 

 

دکتر نقی سعادتجوی عصر

 

استاد  شیمی کاربردی

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه لیدز، انگلستان، 1359

 

زمینه­ های تحقیقاتی:

 

پست الکترونیکی:     nsaadatjoo@semnan.ac.ir 

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  3366194-0231

 

 

نمابر:3354110-0233

 

دکتر فریده نبی زاده چیانه

استادیار شیمی کاربردی

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه بوعلی سینا، ایران، 1393

زمینه­ های تحقیقاتی:

تصفیه آب با استفاده از فرآیند های اکسایش الکتروشیمیایی، غشاء، ازوناسیون و ترکیب این فرآیندها

اصلاح الکترودها از طریق پوشش دهی نانو مواد با روش لایه نشانی الکتروفورتیک

مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از روش پاسخ سطح

پست الکترونیکی: Nabizadeh@semnan.ac.ir

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

تلفن: 3363199-0233

 

نمابر:3354110-0233

 

 

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved